Συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια Summer Sales 2021 - Όροι & προϋποθέσεις

1. Η εταιρία «LAMDA OLYMPIA VILLAGE Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (οδός Λ. Κηφισίας αρ. 37Α,) με Α.Φ.Μ.: 099939710, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και τον διακριτικό τίτλο «L.O.V. S.M.S.A.»,  που έχει αναπτύξει το εμπορικό κέντρο «The Mall Athens», το οποίο βρίσκεται στο Μαρούσι, (εφεξής η «Εταιρεία») διοργανώνει  την παρούσα προωθητική ενέργεια ‘’Summer Sales’’ (εφεξής «ο Διαγωνισμός»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»). Οι Όροι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο διαδικτυακό τόπο: «https://themallathens.gr/»  (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»).

H Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς τους Όρους κατά την απόλυτη κρίση της, να παρατείνει, να μειώνει τη διάρκεια ή και να ματαιώνει την προωθητική ενέργεια για οποιονδήποτε λόγο και οποτεδήποτε και να προβαίνει σε κάθε σχετική δημοσίευση-ανάρτηση στο Δικτυακό Τόπο, καθώς και να ανακαλεί ή αλλάζει τα δώρα/έπαθλα με άλλα ίσης αξίας αυτών, κατά την διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ή μετά την λήξη της. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η Διοργανώτρια Εταιρεία πρωτίστως θα προσπαθεί να καθιστά τη χρήση των συστημάτων της ασφαλή και να παρέχουν μέσω αυτού ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες και περιεχόμενο. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους σε αυτόν, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου αυτού.

2. Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι επισκέπτες, άνω των 18 ετών, που θα πραγματοποιήσουν τις αγορές τους στα καταστήματα του Εμπορικού Κέντρου The Mall Athens, αξίας πενήντα (50) ευρώ και άνω, ογδόντα (80) ευρώ και άνω, εκατόν είκοσι (120) ευρώ και άνω (ισχύει με την επίδειξη του συνόλου των αποδείξεων της ίδιας ημέρας στο Γραφείο Πληροφοριών του Εμπορικού Κέντρου The Mall Athens, με ανώτατο δικαίωμα συμμετοχής μία φόρμα συμμετοχής ανά άτομο, ανά ημέρα). Η συνολική διάρκεια της προωθητικής ενέργειας καθορίζεται ως εξής: αρχίζει από την 12/07/2021 και ώρα 10.00 και λήγει την 31/08/2021 και ώρα 21.00 (εφεξής η «Διάρκεια») ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά τη λήξη της προωθητικής ενέργειας ή μετά από τυχόν σύντμηση της χρονικής διάρκειάς της, οι συμμετοχές δεν είναι πλέον δυνατές και οι ήδη στο διάστημα αυτό γενόμενες θεωρούνται αυτοδικαίως ανύπαρκτες και ουδέν επάγονται αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύουν πλέον οποιονδήποτε. Στην περίπτωση αυτή, δεν γεννάται δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Εταιρείας, ούτε νομιμοποιείται κάποιος να ζητήσει είτε τη συνέχιση του λήξαντος της προωθητικής ενέργειας, είτε παράδοση των μη παραδοθέντων δώρων είτε οποιαδήποτε περαιτέρω αποζημίωση.

3. Στην προωθητική ενέργεια δεν μπορούν να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι της Εταιρίας και οι συγγενείς τους μέχρι και δευτέρου βαθμού, καθώς και οι εργαζόμενοι στα καταστήματα του Εμπορικού Κέντρου ‘’The Mall Athens’’.

4. Το δώρο παραλαμβάνεται από το Γραφείο Πληροφοριών του Εμπορικού Κέντρου, στο 2ο Επίπεδο, επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου 35.

5. Η Διοργανώτρια δικαιούται να ανακαλέσει εν όλω ή εν μέρει την προωθητική ενέργεια ή να μεταβάλει οποιονδήποτε όρο, να τον ακυρώσει ή να τον παρατείνει.

6. Οι συμμετέχοντες στην προωθητική ενέργεια, οφείλουν να γνωρίζουν τους όρους και τους κανόνες της προωθητικής ενέργειας. Η δε συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της, χωρίς ο συμμετέχων να διατηρεί δικαίωμα εξώδικης ή δικαστικής αμφισβήτησης για τη διεξαγωγή της προωθητικής ενέργειας.

7. Μετά τη Λήξη της προωθητικής ενέργειας καθώς και της διανομής των δώρων, κάθε υποχρέωση της Εταιρείας παύει να υφίσταται. Η Εταιρεία δεν θα υπέχει ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των συμμετεχόντων.

8. Τα δώρα είναι συγκεκριμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Τα δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες, κλπ, έναντι της Εταιρείας. Άλλωστε, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη υπέχει οιασδήποτε φύσεως προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το διαγωνισμό, τα δώρα ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.